• Sơ lược về tình hình chung của cơ quan đơn vị: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức,  nhân viên:

* Tổng số CB, GV, NV: 24 (Biên chế: 14, HĐ : 10)

+ Trong đó: BGH: 02; GV: 16; KT: 01; YT: 01: Cấp dưỡng : 03 : BV: 01

- Trình độ chuyên môn :

+ Đại học sư phạm : 11/24 chiếm tỷ lệ : 46%.

+ Cao đẳng sư phạm : 03/24 chiếm tỷ lệ : 13%.

+ Trung cấp SP: 10/24 chiếm tỷ lệ : 41%.

- Chuẩn : 41 %, Trên chuấn 59%.

* Tổng số học sinh : 330 Cháu ( trong đó: Nữ 158; dân tộc 263; Nữ dân tộc : 129)

+ Trong đó: 3 tuổi 89 cháu; 4 tuổi 111 cháu; 5 tuổi 130 cháu.